Organising Committee

Home > Committee > Organising Committee

Organising Committee

Dr. P S Goyal, PCEDr. Sharvari Govilkar, PCE
Dr. Arun Pillai, PCEDr. Prashant Nitnaware, PCE
Dr. Dhanraj Tambuskar, PCEDr. Monika Bhagwat, PCE
Dr. Avinash Vaidya, PCEDr. P S Lokhande, PCE
Dr. Manju Pillai, PCEDr. Lata Menon, PHCACS
Dr. J W Bakal, PHCETDr. R Chandran, PiMSR
Dr. Sudnya Mahimkar, PiCA Dr. Celina Joy, PILLAI/FIFA/CIES
Dr. Sally Enos, PCERDr. Pradip Chatterjee, PHiMSR
Dr. Gajanan Wader, PCACSMr. P. Niranjan, PCE